Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα και η συνέπειες της καθυστερημένης διαγνωσής του

Οι λόγοι που ευθύνονται για την καθυστέρηση διάγνωσης εξαιτίας του ασθενούς και οι επιπτώσεις αυτής στην έκταση της ασθένειας και την πρόγνωση του ρινοφαρυγγικού καρκινώματος παραμένουν αβέβαιοι. 

 

alt

Μούκος Αντώνιος, Ιατρός ΩΡΛ, Καρδίτσα

alt

Κουκούτσης Δημήτριος, Επιμελητής Α΄, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς

 

Ο Liming S, et al, (2008) μελέτησαν την εξ αιτίας του ασθενούς καθυστέρηση στη διάγνωση του ρινοφαρυγγικού καρκινώματος και τις συνέπειές της στην πρόγνωση της νόσου. Προς τούτο ερεύνησαν  τα στοιχεία από 216 ασθενείς με  καρκίνο του  ρινοφάρυγγα,  από το 2002 μέχρι το 2006 και τα ανέλυσαν αναδρομικά, σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, τη συνήθεια του καπνίσματος, μορφωτικό επίπεδο, περιοχή κατοικίας, και τα συμπτώματα.


Ως καθυστέρηση διάγνωσης καταγράφηκε ο χρόνος μεταξύ αρχικών συμπτωμάτων και πρώτης επίσκεψης στο γιατρό. Η έκταση της ασθένειας προσδιορίστηκε με σταδιοποίηση κατά TNM, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου το 1997.

 

Αποτελέσματα: Η καθυστέρηση στις περιπτώσεις που αναλύθηκαν κυμαινόταν από μισό μέχρι 24 μήνες, με μέσον όρο καθυστέρησης στη διάγνωση 5.6 μήνες. Οι υπερήλικες, καθώς και οι πληθυσμοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο είχαν την τάση να παρουσιάσουν μεγαλύτερη καθυστέρηση. Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ καθυστέρησης και βαθμού επεμβατικότητας, κλινικής φάσης του καρκίνου του ρινοφάρυγγα.

 

Συμπέρασμα: Οι υπερήλικες και οι πληθυσμοί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να παρουσιάσουν μεγαλύτερη καθυστέρηση στη διάγνωση του καρκίνου του ρινοφάρυγγα. Η καθυστέρηση στη διάγνωση συσχετίζεται με το βαθμό διήθησης και το στάδιο του καρκίνου του ρινοφάρυγγα.

Βιβλιογραφία.

Liming S,  Yongjie S, Li S,  Qichun W. Effect of patient-related delay in diagnosis on the extent of disease and prognosis in nasopharyngeal carcinoma. American Journal of Rhinology, Volume 22, Number 3, 5/6 2008 , pp. 317-320(4).

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///