Σισπλατίνη και φλουοροουρακίλη για τοπικά προχωρημένο υποφαρυγγικό καρκίνωμα

alt
Κούρτης Γεώργιος, Ιατρός ΩΡΛ, Λευκάδα
alt
Κουκούτσης Δημήτριος, Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελητής Α΄, Τζάνει Νοσοκομείο Πειραιώς

Ο Yoon MS et al, (2008) κατέγραψαν τα αποτελέσματα της θεραπείας του τοπικά προχωρημένου υποφαρυγγικού καρκίνου,  συγκρίνοντας την σισπλατίνη και την φλουορο-ουρακίλη με την σιπροφλοξασίνη με τη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.  

 Ασθενείς και μέθοδοι. 66 αλλεπάλληλοι ασθενείς που έλαβαν αγωγή με θεραπευτικό χαρακτήρα αναλύθηκαν αντίστοιχα. Σε 38 ασθενείς χορηγήθηκε αγωγή με εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από οριστική ακτινοθεραπεία, και 28 ασθενείς με εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία. Όλοι οι ασθενείς είχαν περισσότερους από τρεις κύκλους συνεχούς έγχυσης με σισπλατίνη και φλουοροουρακίλη-5 κάθε 3 εβδομάδες.


Η μέση δόση ακτινοβολίας ήταν 70 Gy στην ομάδα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας και 68.4 Gy στην ομάδα σισπλατίνης και φλουοροουρακίλης ακολουθούμενης από ακτινοθεραπεία, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα. Οι συνολικές τιμές της πανταετούς επιβίωσης ήταν 24% για την πρώτη ομάδα και 42% για την δεύτερη.


Οι τιμές τριετούς επιβίωσης χωρίς φαρυγγολαρυγγεκτομή ήταν 32% για την πρώτη ομάδα και 63% για τη δεύτερη ομάδα. Η τιμή του τριετούς επιτόπιου ελέγχου για τη δεύτερη ομάδα ήταν σημαντικά καλύτερη από εκείνη της πρώτης. Οξεία αιματολογική τοξικότητα σημειώθηκε στο 39% των ασθενών της πρώτης ομάδας και 75% αυτών της δεύτερης.


 

Συμπεράσματα. Η ταυτόχρονη χορήγηση κισπλατίνης και φλουορουρακίλης κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας μετά την εισαγωγική χημειοθεραπεία είχε καλύτερα αποτελέσματα από την εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη μόνο από ακτινοθεραπεία για συνολική επιβίωση, λαρυγγική συντήρηση, και επιτόπιο έλεγχο σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο υποφαρυγγικό καρκίνο.

  

Βιβλιογραφία

Yoon MS, Chung WK, Ahn SJ, Nam TK, Nah BS, Song JY, Lim SC, Lee JK. Concurrent chemoradiotherapy with cisplatin and fluorouracil for locally advanced hypopharyngeal carcinoma. Acta Otolaryngol. 2008 May;128(5):590-6 .

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///