Ο καλύτερος χρόνος αφαίρεσης του ρινικού πωματισμού μετά από διαφραγματοπλαστική

alt
Νόφαλ Φαράχ, Ιατρός ΩΡΛ, Σέρρες

H επίσταξη είναι συνηθέστατη μικρή αιμορραγία του ρινικού βλεννογόνου. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας ζωής, το 60% των ανθρώπων αναφέρουν ότι έπαθαν τουλάχιστον μια φορά επίσταξη. . Επίσταξη μπορεί να ποικίλλει σε σοβαρότ6ητακαι μπορεί να είναι ασήμαντη και νξα αχαιτίζεται μόνη της ή μπορεί να εξελιχθεί σε μια ρινορραγία, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του πάσχοντος.

Οι σοβαρές περιπτώσεις ρινορραγίας ή οι ρινορραγίες που υποτροπιάζουν χρειάζονται λεπτομερή έρευνα για την ανεύρεση των αιτίων τους, όπως μια νεοπλασία οι αιματολογικές διαταραχές με διαταραχή της πήξεως του αίματος. Μια επίσταξη ή μια ρινορραγία αντιμετωπίζονται με διάφορες τεχνικές και χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα.

Μερικές φορές μπορεί να απαιτηθεί περισσότερες της μιάς θεραπείες. Ο ΩΡΛ πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στην αντιμετώποιση κάθε μορφής ρινορραγίας και να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εργαλεία , υλικά, φάρμακα κλπ. Οι ασθενείς στους οποίους γίνεται πρόσθιος πωματισμός παραπονούνται για έντονη δυσφορία (Gifford TO, Orlandi RR. 2008). Η δυσφορία αυτή μπορεί να αξιολογηθεί στους ασθενείς που υφίστανται πρόσθιο πωματισμό μετά από διαφραγματοπλαστική.

Έτσι σε μία κλινική μελέτη που έγινε σε 75 ασθενείς που υπέστησαν διαφραγματοπλαστική σε ΩΡΛ κλινική τριτοβάθμιας περίθαλψης εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα  και η υποκειμενική δυσφορία των ασθενών από τον μονοήμερο και τον διήμερο  εσωτερικό πωματισμό που τους εφαρμόστηκε. Οι συγγραφείς επέδειξαν ότι ο μονοήμερος εσωτερικός πωματισμός της μύτης είναι προτιμότερος από τον διήμερο, λόγω της μικρότερης δυσφορίας του ασθενούς και της αυξημένης σχέσης κόστους – αποτελέσματος χωρίς να αυξάνουν οι άμεσες επιπλοκές .

Βεβαίως σε περιπτώσεις επιστάξεις, μερικές φορές δεν ισχύουν τα παραπάνω, , ανάλογα με τη βαρύτητα της ρινορραγίας, την ηλικία του πάσχοντος, την υποκείμενη αιτιολογία.

Βιβλιογραφία

Gifford TO, Orlandi RR. Epistaxis. Otolaryngol Clin North Am. 2008 Jun;41(3):525-36.

Hajiioannou JK, Bizaki A, Fragiadakis G, Bourolias C, Spanakis I, Chlouverakis G, Bizakis J. Rhinology. Optimal time for nasal packing removal after septoplasty. A comparative study. 2007 Mar;45(1):68-71.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///