XOZAL

Xozal

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία

Xozal® 5 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία

1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία: Ievocetiiizine dihydrochloride

Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate, Opadry" Y-1-7000, που αποτελείται από hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), macrogol 400.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

Κάθε επικαλυμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 5 mg levocetirizine dihydrochloride.

1.5 Περιγραφή-συσκευασία

Λευκό μέχρι υπόλευκο, ωοειδές, με λογότυπο ενός Υ στη μία όψη, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Συσκευασίες των 4,7,10,2 χ 10,10 χ 10,14,15,20,21,28,30,40,50,60,70,90 ή 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.

Ενδέχεται να μην κυκλοφορήσουν όλες οι συσκευασίες.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντιισταμινικό για συστηματική χρήση, παράγωγο της πιπεραζίνης.

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

UCB A.E. - Λ. Βουλιαγμένης 580,16452 Αργυρούπολη. Τηλ.: 0030-210-9974000

1.8 Παρασκευαστής

UCB Farchim S.A., Ελβετίας

2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

2.1 Γενικές πληροφορίες

Το δραστικό συστατικό του Xozal, η levocetirizine dihydrochloride, είναι ένα αντιισταμινικό για συστηματική χρή­ση, παράγωγο της πιπεραζίνης, με ισχυρή και εκλεκτική ανταγωνιστική δράση στο επίπεδο των περιφερικών Hi υποδοχέων.

2.2 Ενδείξεις

Συμπτωματική θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας (συμπεριλαμβανομένης της εμμένουσας αλλεργικής ρινίτι­δας) και της χρόνιας ιδιοπαθούς κνίδωσης.

2.3 Αντενδείξεις

Ιστορικό υπερευαισθησίας στη levocetirizine ή σε κάποιο από τα άλλα συστατικά της σύνθεσης ή σε οποιοδή­ποτε παράγωγο της πιπεραζίνης.

Ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 10 ml/λεπτό. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη ή έλλειψη του ενζύμου Lapp λακτά-ση ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.

2.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

2.4.1. Γενικά

Δεν συνιστάται η χρήση του Xozal σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, επειδή το διαθέσιμο προς το παρόν επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο δεν επιτρέπει ακόμα προσαρμογή της δόσης.

Συνιστάται προσοχή κατά τη λήψη του Xozal ταυτόχρονα με οινόπνευμα.

2.4.2. Ηλικιωμένοι

Συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς με μέτρια έως βαριά νεφρική ανεπάρκεια (βλ. λήμμα 2.6 «Δοσολογία και τρόπος χορήγησης»).

2.4.3. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια

Σε ασθενείς με ανεπάρκεια της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να χορηγηθεί μικρότερη δόση ανάλογα με τη βα­ρύτητα της νεφρικής νόσου. Αυτή η δόση θα καθοριστεί από το γιατρό τον υπεύθυνο για τη θεραπεία σας (βλ. λήμμα 2.6 «Δοσολογία και τρόπος χορήγησης»).

2.4.4. Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια.

Σε ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με τη βαρύτητα

της νεφρικής νόσου (βλ. λήμμα 2.6 «Δοσολογία και τρόπος χορήγησης»).

2.4.5. Κύηση

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα έκθεσης εγκύων στη levocetirizine. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν

άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, τον τοκετό ή τη

μεταγεννητική ανάπτυξη.

Η χορήγηση Xozal σε εγκύους πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Εάν πάρετε κατά λάθος το Xozal κατά την κύηση, ενημερώστε άμεσως το γιατρό σας.

2.4.6. Γαλουχία

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Η χορήγηση Xozal κατά την περίοδο της γαλουχίας πρέπει να γίνεται με προσοχή.

2.4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν υπάρχει απόδειξη ότι αυτό το φάρμακο, όταν λαμβάνεται στη συνιστώμενη δόση, επηρεάζει τη διανοητι­κή εγρήγορση, την ικανότητα αντίδρασης ή την ικανότητα οδήγησης. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν υπνηλία, κόπωση και αδυναμία, όταν λαμβάνουν Xozal. Επομένως ασθενείς που προτίθενται να οδηγήσουν ή να απασχοληθούν σε δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χειριστούν μηχανήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απάντηση τους στο φάρμακο.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Συνιστάται προσοχή κατά πι λήψη του Xozal ταυτόχρονα με οινόπνευμα.

Σε ευαισθητοποιημένους ασθενείς, η ταυτόχρονη χρήση σετιριζίνης ή levocetirizine και οινοπνεύματος ή άλλων κατασταλτικών του ΚΝΣ μπορεί να επιδράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μολονότι έχει παρατηρηθεί ότι η ρακεμική μορφή σετιριζίνης δεν ενισχύει τη δράση του οινοπνεύματος.

Δεν έχουν γίνει μελέτες αλληλεπίδρασης της levocetirizine με άλλα φάρμακα (περιλαμβανομένων και των φαρ­μάκων που επάγουν το CYP3A4). Μελέτες με τη ρακεμική μορφή σετιριζίνης έδειξαν ότι δεν προέκυψαν κλινικώς σημαντικές ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις (με ψευδοεφεδρίνη, σιμετιδίνη, κετοκοναζόλη, ερυθρομυκί-νη, αζιθρομυκίνη, γλυπιζίδη και διαζεπάμη).

Παρατηρήθηκε μια μικρή (16%) ελάττωση της κάθαρσης της σετιριζίνης σε μελέτη πολλαπλών δόσεων με θεοφυλλίνη (400mg μία φορά την ημέρα), ενώ η αποβολή της θεοφυλλίνης δεν μεταβλήθηκε από την ταυτόχρονη χορήγηση της σετιριζίνης.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, ακόμη και μη συνταγογραφούμενο.

2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Παίρνετε πάντοτε το Xozal σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Το δισκίο πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με κάποιο υγρό και μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Συνι­στάται η ημερήσια δόση να λαμβάνεται σε μία λήψη. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι:

Ενήλικοι και έφηβοι 12 ετών και άνω

Η ημερήσια συνιστώμενη δόση είναι 5mg (1 επικαλυμμένο με λεπτό ιιμένιο δισκίο).

Ηλικιωμένοι

Συνιστάται προσαρμογή της δόσης οε ηλικιωμένους ασθενείς με μέτρια έως Βαριά νεφρική ανεπάρκεια (βλ. παρακάτω Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια).

Παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 12 ετών

Η ημερήσια συνιστώμενη δόση είναι 5mg (1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο). Για παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν είναι ακόμα δυνατή η σύσταση δοσολογίας.

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια

Τα διαστήματα μεταξύ δύο δόσεων πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία.

Προσαρμογές δοσολογίας για ασθενείς με ανεπάρκεια νεφρικής λειτουργίας

 

Ομάδα

Κάθαρση κρεατινίνης (ml/λεπτό)

Δόση και συχνότητα

 

Φυσιολογική λειτουργία

>80

1 δισκίο/ημέρα

Ήπια ανεπάρκεια

50-79

1 δισκίο/ημέρα

Μέτρια

30-49

Τ δισκίο/2 ημέρες

Βαριά

<30

1 δισκίο/3 ημέρες

Τελικό στάδιο νεφροπάθειας Ασθενείς σε αιμοκάθαρση

<10-

Αντενδείκνυται

Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια.

Σε ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια συνιστάται προσαρμογή της δόσης (βλ. παραπάνω -Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια»).

Διάρκεια χρήσης

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο, τη διάρκεια και τη πορεία των συμπτωμάτων. Για την επο­χιακή αλλεργική ρινίτιδα θεραπείες διάρκειας 3-6 εβδομάδες, και σε περίπτωση βραχυχρόνιας έκθεσης σε γύρη μόνο μια εβδομάδα, είναι γενικά αρκετές. Σήμερα υπάρχει διαθέσιμη κλινική εμπειρία σε 5mg levocetirizine σε μορφή δισκίου επικαλυμμένου με λεπτό υμένιο για θεραπεία διάρκειας 6 μηνών. Για τη χρό­νια κνίδωση και τη χρόνια αλλεργική ρινίτιδα υπάρχει κλινική εμπειρία μέχρι 1 έτους με τη ρακεμική μορφή και μέχρι 18 μηνών σε ασθενείς με κνησμό που συνοδεύει την ατοπική δερματίτιδα.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Xozal είναι πολύ ισχυρή ή πολύ αδύνατη, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Xozal από ό,τι πρέπει, τότε μπορεί να προκληθεί υπνηλία στους ενηλίκους, ενώ στα παιδιά αρχικά διέγερση και νευρικότητα με επακόλουθη υπνηλία.

Αντιμετώπιση ύπερδοσολογίας

Δεν υπάρχει γνωστό ειδικό αντίδοτο για τη levocetirizine. Εάν γίνει υπέρβαση δόσης, συνιστάται συμπτωμα­τική ή υποστηρικτική αγωγή. Πλύση στομάχου ενδείκνυται εφόσον το φάρμακο ελήφθη προ ολίγου. Η levocetirizine δεν απομακρύνεται με αιμοκάθαρση.

Εάν νομίζετε ότι έχετε πάρει αυξημένη δόση Xozal, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας. Αυτός θα αποφα­σίσει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων 210 7793 777.

2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, το Xozal μπορεί να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στη συνιστώμενη δόση των 5 mg ημερησίως, έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες με συ­χνότητα πάνω από 1% κυρίως ήπιας έως μέτριας έντασης: κεφαλαλγία, υπνηλία, ξηροστομία και κόπωση. Επίσης παρατηρήθηκαν με μικρότερη συχνότητα αδυναμία ή κοιλιακά άλγη.

Τέλος, πολύ σπάνια περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί κατά την κυκλοφορία του φαρμάκου, όπως: υπερευαισθησία (συμπεριλαμβανόμενης της αναφυλαξίας), δύσπνοια, ναυτία, αγγειονευρωτικό οίδημα, κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση, αύξηση βάρους. Εάν εμφανίσετε κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, ενημερώστε το για­τρό σας, ο οποίος θα εκτιμήσει τη σοβαρότητα της και θα αποφασίσει για όποια μέτρα χρειάζεται να λη­φθούν.

Με τις πρώτες εκδηλώσεις μιας αντίδρασης υπερευαισθησίας, σταματήστε τη λήψη του Xozal. Εάν παρα­τηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται ο' αυτό το φυλλάδιο, ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψατε να πάρετε κάποια δόση

Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψατε μια δόση, θα πρέπει να πάρετε τη δόση αυ­τή το ταχύτερο δυνατόν. Εάν εν τούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση μη λάβετε τη δόση που πα­ραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

2.11      Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

2.12      Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: 08-12-2005
3.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέ­πει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχε­τε συμβουλευθεί το γιατρό σας.

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο ενημερώστε αμέσως το για­τρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.

Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή έχουν ήδη λήξει.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: UCB A.E. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ 580, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 9974000.

 

 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///