RUPAFIN

Rupafin

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

•   Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το δια­βάσετε ξανά.

•   Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακο­ποιό σας.

•   Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά σας.

•   Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρή­σετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρ­μακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1.   Τι είναι το Rupafin και ποια είναι η χρήση του

2.   Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Rupafin

3.   Πώς να πάρετε το Rupafin

4.   Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.   Πώς να φυλάσσεται το Rupafin

6.   Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO RUPAFIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Η rupatadine είναι ένα αντιισταμινικό.

To Rupafin ανακουφίζει από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας όπως ιτταρμοί, ρινόρροια, κνησμός στα μάτια και στη μύτη. To Rupafin επίσης χορηγείται για την ανακούφιση από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση (ένα αλλεργικό δερ­ματικό εξάνθημα) όπως κνησμός και πομφοί (τοπική ερυθρότητα του δέρματος και οίδημα).

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ TO RUPAFIN

Μην πάρετε το Rupafin

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη rupatadine ή σε οπο-οδήποτε άλλο συστατικό του Rupafin.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Rupafin

Εάν εσείς πάσχετε από νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας. Η χρήση του Rupafin 10 mg δισκία προς το παρόν δε συνιστάται σε ασθενείς με βλάβη της ηπατικής ή νεφρι­κής λειτουργίας.

Αυτό το φάρμακο δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Εάν είσθε άνω των 65 ετών ρωτείστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Εάν παίρνετε Rupafin μην παίρνετε φάρμακα που περιέχουν κετοκο-ναζόλη ή ερυθρομυκίνη.

Λήψη του Rupafin με τροφές και ποτά

To Rupafin δεν πρέπει να λαμβάνεται σε συνδυασμό με χυμό γκρέιπφρουτ, γιατί αυτό μπορεί να αυξήσει το επίπεδα του Rupafin στο σώμα σας.

Κύηση και θηλασμός

Μην παίρνετε Rupafin κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού εκτός εάν σας το συστήσει ο γιατρός σας.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Στη συνιστώμενη δοσολογία το Rupafin δεν αναμένεται να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, όταν αρχίσε­τε να παίρνετε Rupafin για πρώτη φορά θα πρέπει να προσέξετε πως η θεραπεία σάς επηρεάζει πριν οδηγήσετε ή χρησιμοποιήσετε μηχα­νές.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Rupafin

Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη.

Εάν ο γιατρός σας σάς έχει πει ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκ­χαρα, επικοινωνείοτε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμα­κο.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ TO RUPAFIN

Πάντοτε να παίρνετε το Rupafin αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμα­κοποιό σας.

To Rupafin ενδείκνυται για εφήβους (ηλικίας 12 ετών και άνω) και ενή­λικες. Η συνήθης δόση είναι ένα διοκίο (10 mg rupatadine) μία φορά την ημέρα λαμβανόμενο με ή χωρίς τροφή. Καταπιείτε το δισκίο με αρκετή ποσότητα υγρού (π.χ. ένα ποτήρι νερό). Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία με το Rupafin.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Rupafin από την κανονική

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας εάν από λάθος πάρετε μεγαλύτερη δόση από το φάρμακο σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Rupafin

Πάρτε τη δόση σας όσο το δυνατόν ενωρίτερα και συνεχίστε με το σύνηθες δοσολογικό σχήμα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπλη­ρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Rupafin μπορεί να προκαλέσει ανε­πιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώ­πους.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε λιγότερο από 1 στους 10, αλλά περισσότερους από 1 στους 100 ασθενείς) είναι υπνηλία, πονοκέφα­λος, ζάλη, ξηρότητα του στόματος, αίσθηση αδυναμίας και κόπωση. Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε λιγότερο από 1 στους 100, αλλά περισσότερους από 1 στους 1000 ασθενείς) είναι αυξημένη όρεξη, ευερεθιστότητα, διαταραχή στην προσοχή, ρινορραγία, ξηρό­τητα της ρινός, φαρυγγίτιδα, βήχας, ξηρότητα του φάρυγγα, ρινίτιδα, ναυτία, πόνος στην κοιλιά, διάρροια, δυσπεψία, έμετος, δυσκοιλιότη­τα, εξάνθημα, οσφυαλγία, αρθραλγία, μυαλγία, δίψα, γενική δυσφο­ρία, πυρετός, μη φυσιολογική δοκιμασία της ηπατικής λειτουργίας και αύξηση βάρους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό.ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩ.Σ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ TO RUPAFIN

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Rupafin μετά την ημερομηνία λήξης που ανα­φέρεται στο κουτί και το blister. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.

Φυλάσσετε τα blisters στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύονται από το φως.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Rupafin

-     Η δραστική ουσία είναι η rupatadine. Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg rupatadine (as fumarate)

-    Τα άλλα συστατικά είναι άμυλο αραβοσίτου προζελατινοποιημένο, κυτταρίνη  μικροκρυσταλλική,  σιδήρου οξείδιο ερυθρό (Ε-172),

σιδήρου οξείδιο κίτρινο (Ε-172), λακτόζη μονοϋδρική, μαγνήσιο οτεατικό.

Εμφάνιση του Rupafin και περιεχόμενο της συσκευασίας

To Rupafin είναι στρογγυλά δισκία, χρώματος ανοικτού σωμόν συσκευασμένα σε blisters των 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 και 100 δισκίων. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός Ελλάδα:

Δικαιούχος σήματος & Παραγωγός

J. Uriach & Cia, S.A., Spain

Αν. Cami Reial 51-57

E-08184 Palau-solita i Plegamans (Barcelona-Spain)

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας Olvos Science A.E. Αχιλλέως2, 104 37 Αθήνα - Ελλάδα Τηλ. 210 5281850 Fax. 210 5248941

Κύπρος:

J. Uriach & Cia, S.A., Spain

Av. Cami Reial 51-57

E-08184 Palau-solita i Plegamans (Barcelona -Spain)

Αυτό to φάρμακο είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη της ΕΕ με τα

κάτωθι ονόματα:

Alergoliber 10 mg Δισκία  Βέλγιο

Rinialer 10 mg Δισκία        Πορτογαλία, Μάλτα

Rupafin 10 mg Δισκία       Αυστρία, Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Λάτβια, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία,   

                                               Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία

Wystamm 10 mg Δισκία    Γαλλία

Tamais 10 mg Δισκία        Ουγγαρία, Τσεχία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 7 Σεπτεμβρίου 2007.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///