ALTAXA

ALTAXA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ α. α)Sumatriptan succinate 50mg/δισκίο β). Sumatriptan succinate 100mg/ δισκίο

Για τα έκδοχα βλίπε 'Φαρμακευτικά στοιχεία'.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θεραπευτικές ενδείξεις

To ALTAXA ενδείκνυται για την άμεση αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση αντιμετώπιση των επεισοδίων της ημικρα­νίας που σχετίζεται με την έμμηνο ρύση στις γυναίκες εφόσον τα συνήθη αναλγητικά to έχουν αποτέλεσμα.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

To ALTAXA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προληπτικά. Σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια να χορηγούνται χαμηλότερες δόσεις. Να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

To ALTAXA συνιστάται σαν μονοθεραπεία για την άμεοη ανακούφιση από τις οξείες κρίσεις της ημικρανίας και δεν θα πρέπει να χορηγείται συγχρόνως με εργοταμίνη ή παράγωγα της εργοταμίνης (συμπεριλαμβανομένου του Methylsergidei (βλ.Άντενδίίξεις').

To ALTAXA συνιστάται να χορηγείται όσο το δυνατόν νωρίτερα από την έναρξη της κρίσης της ημικρανίας είναι όμως εξ' ίσου αποτελεσματικό σε οποιοδήποτε στάδιο της κρίσης και αν ληφθεί.

ALTAXATablets

Ημικρανία

Η συνιστώμενη δάση ενηλίκων για τα δισκία ALTAXA* είναι ένα δισκίο των 50mg. Ορισμένοι ασθε­νείς μπορεί να χρειασθούν 100 mg.

Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στην πρώτη δόοη του ALTAXA", δεν θα πρέπει να χορηγείται και δεύτερη δόοη στην ίδια κρίση. Εν τούτοις η κρίοη μπορεί να θεραπευτεί με παρακεταμόλη, ασπιρίνη ή με μη-οτεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. To ALTAXA* είναι δυνατόν να χρησιμο­ποιηθεί στις επόμενες κρίσεις.

Αν ο ασθενής έχει ανταποκριθεί στην πρώτη δόση, αλλά τα συμπτώματα υποτροπιάσουν μπορούν να χορηγηθούν και άλλες δόσεις στις επόμενες 24 ώρες με ανώτατο όριο ία 300mg στις 24 ώρες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 2 ώρες μεταξύ των δόσεων. Τα δισκία ALTAXA' καταπίνονται ολόκληρα με νερό.

Παιδιά

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ALTAXA* στα παιδιά δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί.

Χρήση σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών

Η εμπειρία από τη χορήγηση του ALTAXA σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 65 ετών είναι περι­ορισμένη. Εν τούτοις τα φαρμακοκινητικά στοιχεία δεν διαφέρουν σημαντικά με αυτά των νεότε­ρων ατόμων, αλλά μέχρις ότου υπάρξουν νεότερα κλινικά δεδομένα, δεν συνιστάται η χρήση του ALTAXA' σε ηλικιωμένους ασθενείς άνω των 65 ετών.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος. (Βλέπε επίσης' Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση', σχετικά με τη χρήση σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες). Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή ισχαιμική καρδιοπάθεια, σπασμό των στεφανιαίων αγγείων (στηθάγχη Prinzmetal), περιφερική αγγειακή νόσο ή ασθενείς που έχουν συμπτώματα ή σημεία συμβατά με ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.

Η χρήση της οουματριπτάνης σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή υπέρταση ή ήπια μη ελεγχόμενη υπέρταση αντενδείκνυται. Η σύγχρονη χορήγηση εργοταμίνης ή παραγώγων της εργοταμίνης (συμπεριλαμβανομένου του methysergide] αντενδείκνυται (βλέπε λήμμα 'Αλληλεπιδράσεις'). Η σύγχρονη χορήγηση αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης και της σουματριπτάνης αντενδείκνυται. Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για δύο εβδομάδες από τη διακοπή θεραπείας με αναστολείς της μονοαμινοξειδααης

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

To ALTAXA θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει σαφής διάγνωση ημικρανίας. Η σου­ματριπτάνη δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της ημιπληγικής βασικής ή οφθαλμοπληγικής ημικρανίας.

Οπως και με άλλες θεραπείες των κρίσεων ημικρανίας πριν γίνει θεραπευτική αγωγή για κεφαλαλγίες σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει τεθεί προηγουμένως η διάγνωση της ημικρανίας καθώς και σε ημικρανιακούς που εμφανίζονται με άτυπα συμπτώματα, χρειάζεται προσοχή προκειμένου να αποκλεισθούν άλλες ενδεχομένως σοβαρές νευρολογικές καταστάσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πάσχοντες από ημικρανία μπορεί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση ορισμένων αγγειακών εγκεφαλικών περιστατικών (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο).

Παροδικά συμπτώματα όπως πόνος στο θώρακα και σφίξιμο που μπορεί νο επιτείνεται στο λαιμό, και να είναι έντονος μπορεί να συνοδεύουν τη χορήγηση σουματριπτάνης (βλέπε 'Ανεπιθύ­μητες ενέργειες'). Αν εμφανισθούν συμπτώματα που υποδηλώνουν ισχαιμική καρδιακή νόσο δεν πρέπει να χορηγηθούν άλλες δόσεις σουματριπτάνης και θα πρέπει να γίνει κατάλληλη εκτίμηση.

Η σουματριπτάνη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που έχουν παράγοντες κινδύνου για ισχαιμική καρδιακή νόσο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ασθενών που είναι βαρείς καπνιστές ή χρήστες θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης χωρίς προηγουμένως να έχουν εξετασθεί για καρδιαγγειακή νόσο (βλέπε 'Αντενδείξεις'). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί οε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και σε άνδρες άνω των 40 πών με αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Αυτές οι εξετάσεις πάντως ίσως να μην αποκαλύψουν κάθε ασθενή που έχει καρδιακή νόσο και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις σοβαρά καρδιακά επεισόδια έχουν συμβεί σε ασθενείς που δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο.

Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ελεγχόμενη υπέρταση καθώς παροδικές αυξήσεις στην πίεση του αίματος και την περιφερική αντίσταση των αγγείων έχει παρατηρηθεί οε ένα μικρό ποσοστό ασθενών.

Σε ασθενείς που κάνουν σύγχρονη θεραπεία με εκλεκτικούς αναστολείς εποναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) και σουματριπτάνης έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του σπάνια περιστατικά που περιγράφουν ασθενείς με αδυναμία, αύξηση των αντανακλαστικών και αποουντονισμό.

Αν η σύγχρονη θεραπεία της σουματριπτάνης και ενός εκλεκτικού αναστολέα επαναπρόσληψης οεροτονίνης (SSRI) είναι κλινικά αναγκαία, συνιστάται κατάλληλη παρακολούθηση του ασθενούς.

Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με καταστάσεις που επηρεάζουν σημαντικά την απορράφηση, το μεταβολισμό ή την απέκκριση του φαρμάκου, όπως π.χ. μειωμένη ηπατική ή νεφρική λειτουργία.

Η σουματριπτάνη πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή άλλων παραγόντων κινδύνου οι οποίοι μειώνουν τον ουδό των σπασμών, καθώς έχουν αναφερθεί επιληπτικές κρίσεις που σχετίζονται με τη σουματριπτάνη (βλέπε 'Ανεπιθύμητες ενέργειες")·

Ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στα σουλφοναμίδια μπορεί να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση μετά από χορήγηση σουματριπτάνης. Οι αντιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από υπερευαισθησία του δέρματος μέχρι αναφυλαξία. Οι ενδείξεις διασταυρούμενης ευαισθησίας είναι περιορισμένες εν τούτοις χρειάζεται προσοχή πριν χρησιμοποιηθεί η σουματριπτάνη σε υτούς τους ασθενείς.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια ουγχορήγηοης τριπτανών με φυτικά παρασκευάσματα που περιέχουν το Βότανο του Αγίου Ιωάννου / Υπερικό / Βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum).

Οπως ισχύει και με άλλες θεραπείες για την άμεση αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων της ημικρανίας σε περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης της σουματριπτάνης έχουν αναφερθεί χρόνιες καθημερινές κεφαλαλγίες/παροξυσμοί κεφαλαλγιών, γεγονός που μπορεί να επιβάλει τη διακοπή του φαρμάκου.

Δεν πρέπει να γίνονται υπερβάσεις στις συνιστώμενες δόσεις ALTAXA.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν υπάρχουν ενδείξεις αλληλεπιδράσεων με τηντιροπρανολόλη, φλουνσριζίνη, πιζοτιφένιο ή αλκοόλη. Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία αλληλεπίδρασης με φάρμακα που περιέχουν εργοταμίνη. Ο κίνδυνος σπασμού των στεφανιαίων αγγείων είναι αυξημένος και η σύγχρονη
χορήγηση αντενδείκνυται. Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέρχεται μεταξύ της χρήσης σουματριπτάνης και σκευασμάτων που περιέχουν εργοταμίνη δεν είναι γνωστό. Αυτό επίσης εξαρτάται από τις δόσεις και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων προϊόντων που περιέχουν εργοταμίνη. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι αθροιστικές Συνιστάται μετά τη χρήση των φαρμάκων που περιέχουν εργοταμίνη, η σουματριπτάνη να λαμβάνεται τουλάχιστον μετά από 24 ώρες. Αντίθετα φάρμακα που περιέχουν εργοταμίνη συνιστάται να λαμβάνονται τουλάχιστον 6 ώρες μετά από τη χορήγηση σουματριπτάνης (βλέπε Αντενδείξεις1). Αλληλεπίδραση μπορεί να συμβεί μεταξύ σουματριπτάνης και αναστολέων της μονοαμινοξειδάοης (ΜΑΟΙ) και η ταυτόχρονη χορήγηση αντενδείκνυται (βλέπε Αντενδείξεις'). Σπάνια μπορεί να εμφανισθεί αλληλεπίδραση μεταξύ σουματριπτάνης και εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI).

Κύηση και γαλουχία

Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετά την κυκλοφορία της σουματριπτάνης από τη χρήση της κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης σε περισσότερες από 1000 γυναίκες. Αν και αυτά τα στοιχεία περιέχουν ανεπαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων, δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών. Η εμπειρία από τη χρήση της οουματριπτάνης στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο είναι περιορισμένη. Αξιολόγηση από μελέτες σε πειραματόζωα δεν αποκαλύπτει άμεσες τερατογόνους επιδράσεις ή βλαβερές επιδράσεις κατά την ανάπτυξη του εμβρύου, πριν και μετά τη γέννηση.

Εν τούτοις η εμβρυϊκή βιωσιμότητα μπορεί να επηρεασθεί στα κουνέλια. Το ενδεχόμενο της χορήγησης της οουματριπτάνης θα πρέπει να εξετάζεται μόνο εάν το όφελος προς τη μητέρα είναι μεγαλύτερο έναντι όποιου δυνητικού κινδύνου προς το έμβρυο.

Έχει αποδειχθεί ότι μετά από υποδόρια χορήγηση, η σουματριπτάνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Η επίδραση στο βρέφος είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί αποφεύγοντας το θηλασμό για 12 ώρες μετά τη θεραπεία, χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε ποσότητα γάλακτος η οποία αντλείται με σκοπό ίο θηλασμό πρέπει να απορρίπτεται.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν στοιχεία. Λόγω της ημικρανίας ή της θεραπείας με σουματριπτάνη μπορεί να προκληθεί υπνηλία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και ίο χειρισμό μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1 /100 και < 1 /10), όχι συχνές (≥1/1.000 και <1/100), σπάνιες(≥11/10.000και<1/1.000), πολύ σπάνιες(<1/10.000) περιλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών. Τα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες είναι κατά προσέγγιση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συχνότητα σης ομάδες των υπό σύγκριση φαρμάκων δεν λήφθηκε υπόψη. Τα στοιχεία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου αναφέρονται στην αναφερθείσα συχνότητα αναφορών και όχι στην πραγματική συχνότητα.

Στοιχεία από κλινικές μελέτες

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές: Μυρμηκίαση, ζάλη, υπνηλία.

Αγγειακές διαταραχές

Συχνές: Περιοδικές αυξήσεις της πίεσης του αίματος που εμφανίζονται αμέσως μετά τη θεραπεία. Ερυθρότητα προσώπου

Γαστρεντερικές διαταραχές

Συχνές: Ναυτία και έμετος εμφανίστηκαν οε ορισμένους ασθενείς αλλά δεν είναι σαφές αν σχετίζονται με τη σουματριπτάνη ή την υποκείμενη νόσο.

Μυοσκελετικές διαταραχές διαταραχές των συνδετικών ιστών και των οστών

Τα παρακάτω συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και δυνατόν να επιταθούν και να επηρεάσουν οποιοδήποτε σημείο του σώματος συμπεριλαμβανομένων του θώρακα και του λαιμού:

Συχνές: Αίσθημα βάρους.

Γενικές διαταραχές και ενοχλήσεις στη θέση χορήγησης

Τα παρακάτω συμπτώματα είναι συνήθως παροδικά και δυνατόν να επιταθούν και να επηρεάσουν οποιοδήποτε σημείο του σώματος συμπεριλαμβανομένων του θώρακα και του λαιμού:

Συχνές.  Αλγος αίσθημα θερμότητας πίεσης ή σφιξίματος.

Τα παρακάτω συμπτώματα είναι ως επί το πλείστον ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και παροδικά:

Συχνές:  Αίσθημα αδυναμίας κόπωση.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Πολύ σπάνια:  Ηπιες διαταραχές στις δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας παρατηρήθηκαν περιστασιακά.

Στοιχεία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Πολύ σπάνιες. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας που κυμαίνονται από υπερευαισθησία ίου δέρ­ματος μέχρι σπάνιων περιπτώσεων αναφυλαξίας.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Πολύ σπάνιες. Επιληπτικές κρίσεις παρόλο ότι ορισμένες εμφανίστηκαν οε ασθενείς με ιστο­ρικό προύπάρχουοας επιληψίας ή συνυπάρχουσες καταστάσεις που προδια­θέτουν οε επιληπτικές κρίσεις παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις σε ασθενείς όπου δεν είχαν εμφανείς προδιαθεσικούς παράγοντες αυτού του είδους.

Τρόμος δυστονία, νυσταγμός σκοτώματα.

Διαταραχές των  οφθαλμών 

Πολύ σπάνιες:  Πτερυγισμός διπλωπία, μειωμένη όραση. Απώλεια οράσεως περιλαμβανο­μένων αναφορών μόνιμης βλάβης. Εν τούτοις διαταραχές οράσεως μπορεί   Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία. επίσης να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης της ημικρανίας.

Καρδιακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες: Βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, αίσθημα προκάρδιων παλμών, καρδιακές αρρυθ­μίες παροδικές ισχαιμικές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές αγγειόσπα-ομος των στεφανιαίων ή έμφραγμα του μυοκαρδίου (βλέπε Αντενδείξεις Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).

Αγγειακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες:       Υπόταση, φαινόμενο Raynaud.

Γαστρεντερικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες:       Ισχαιμική κολίτιδα.

Μυοσκελετικές διαταραχές διαταραχές των συνδετικών ιστών και των οστών

 Πολύ σπάνιες:    Αυχενική δυσκαμψία.

Υπερδοσολογία

Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερβολικής λήψης οουμστριπτάνης Ασθενείς χρησιμοποίησαν σε μία δόση 12mg υποδόρια χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δόσεις έως 16mg υποδόρια και έως 400mg  από το στόμα δεν συνοδεύτηκαν από άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Εμπειρία για μεγαλύτερες δόσεις δεν υπάρχει. Σε υπερβολική λήψη ALTAXA' ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται τουλάχιστον δέκα ώρες και να εφαρμόζεται υποοτηρικτική αγωγή αν απαιτείται. Το αποτέλεσμα της αιμοδιύλισης ή της περιτοναϊκής διύλισης στις πυκνότητες της σουματριπτάνης στο πλάσμα δεν είναι γνωστό.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατάλογος με τα έκδοχα

Lactose Monohydrale, Cellulose Microcrystalline, Croscarmellose Sodium, Peppermint Flavour, Talc, Aspartame, Povidone, Magnesium Stearate.

Ασυμβατότητες. Δεν εφαρμόζεται.

Διάρκεια ζωής. 24 μήνες

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασία μέχρι 25°C και σε θέση την οποίο δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φύση και συστατικά του περιέκτη

ALTAXA δισκίο 50mg: Χάρτινο κουτί περιέχει 4 δισκία, τα οποία συσκευάζονται σε 1 blister από PVC/PE/PVDC/Aluminium. Στο κουτί περιέχεται και φύλλο οδηγιών για το χρήστη.

ALTAXA δισκίο 100mg : Χάρτινο κουτί που περιέχει 2 δισκία, τα οποία συσκευάζονται σε 1 blister από PVC/PE/PVDC/ Aluminium. Στο κουτί περιέχεται και φύλλο οδηγιών για το χρήστη.

Οδηγίες χρήσης/χειρισμού:  Δεν εφαρμόζεται

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας ALAPIS PHARMA Α.Β.Ε.Ε Καρτσιβάνη 6,175 64 Π. Φάληρο, Αττική ΤΗΛ:2130175064 FAX:2109238675

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ALTAXA δισκίο 50rng: 12977 / 16-2-20Ο9 ALTAXA· δισκίο 100mg: 12984 /16-2-2009.

                                                                                                                                                             Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

www.orlpedia.gr, www.allergopedia.gr, www.gelis.gr, www.gkelanto.gr, www.pharmagel.gr  

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///