Προληπτική χορήγηση σιταλοπράμης για την πρόληψη μείζονος κατάθλιψης κατά τη θεραπεία καρκίνου της κ

alt

Καραπάντζος Ηλίας, Ωτορινολαρυγγολόγος

Δράμα

Προληπτική χορήγηση σιταλοπράμης για την πρόληψη μείζονος κατάθλιψης κατά τη θεραπεία καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου

Ο Lydiatt WM et al, (2008), με μια τυχαιοποιημένη, προοπτική και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη ερεύνησαν αν η προφυλακτική χορήγηση της υδροβρωμικής σιταλοπράμης (αντικαταθλιπτικό φάρμακο), θα μπορούσε να προλάβει μια μείζονα κατάθλιψη σε ασθενείς που υπέστησαν θεραπεία για καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου.   Γιαυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τυχαία τριάντα έξι ασθενείς από τους οποίους τελείωσαν τη μελέτη οι 22.  Οι 12 ασθενείς πήραν 40 mg υδροβρωμικής σιταλοπράμης και στους 10 ασθενείς χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο.

Η θεραπεία διήρκεσε 12 εβδομάδες με μια τελική επίσκεψη τη 16η εβδομάδα. Η ψυχολογική αξιολόγηση των ασθενών έγινε με τη Hamilton Depression Rating Scale, ψυχιατρική συνέντευξη και χρησιμοποιήθηκε επίσης οι βαθμίδες ελέγχου της ποιότητας της ζωής και της σφαιρικής εντύπωσης-σοβαρότητας από τον κλινικό του Πανεπιστημίου της  Washington [ University of Washington Quality of Life (UW-QOL) and Clinician Global Impression–Severity (CGI-S) scales].

 

Αποτελέσματα: Οι αριθμοί των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στα προκαθορισμένα κριτήρια της κατάθλιψης κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων της ενεργού μελέτης ήταν οι 5 από τους 10 που πήραν το εικονικό φάρμακο (50%) και 2 από τους 12 (17%) που πήραν τη σιταλοπράμη  (Fisher exact test, P = .17). Κανένας από τους ασθενείς που πήραν σιταλοπράμη προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας σε σύγκριση με 2 άτομα της ομάδας που πήρε εικονικό φάρμακο και αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν.

Η σφαιρική κατάσταση του θυμικού που έγινε στο τέλος της μελέτης και μετρρήθηκε με τη βαθμολόγηση  CGI-S scale  και βρέθηκε τουλάχιστον ήπια ασθενής στο 15% αυτών που πήραν σιταλοπράμη σε σύγκριση με το 60% που παρατηρήθηκε στην ομάδα που πήρε εικονικό φάρμακο (Fisher exact test, P = .04). Η ποιότητα της ζωής, όπως μετρήθηκε με την UW-QOL, επιδεινώθηκε και στις δύο ομάδες πέρα από τη βασική γραμμή, αλλά σε μικρότερο βαθμό στα άτομα που πήραν υδροβρωμική σιταλοπράμη.

 

Συμπεράσματα: Η παραπάνω μελέτη αναφέρει τα αποτελέσματα της πρώτης κλινικής έρευνας για την πρόληψη της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου. Από αυτή τη μελέτη φαίνεται ότι η προφυλακτική θεραπεία με υδροβρωμική σιταλοπράμη μπορεί να ελαττώσει τη συχνότητα της κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας ασθενών με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου . Η κλινική σημασία του περιορισμού της κατάθλιψης επιδείχτηκε καλύτερα  με τη βαθμολόγηση  CGI-S scale, η οποία επέδειξε μια αξιοσημείωτη διαφορά στη σφαιρική ψυχική και σωματική ευεξία των ασθενών. .

 

Βιβλιογραφία

Lydiatt WM.,  Denman D,. McNeilly DP,  Puumula SE., Burke, WJ.  A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Citalopram for the Prevention of Major Depression During Treatment for Head and Neck Cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(5):528-535.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///