Ανατομικές ανωμαλίες που παρατηρούνται σε ασθενείς με καθ’ υποτροπήν οξεία και χρονία ρινοκολπίτιδα

alt

Σαββίδης Διονύσιος, Ιατρός ΩΡΛ, Μεσολόγγι

Οι ανωμαλίες που μπορεί να παρατηρηθούν στις αξονικές ακτινογραφίες των ασθενών με καθ’υποτροπήν και χρονία παραρρινοκολπίτιδα είναι δύο κύριων τύπων: Οστικές και βλεννογονικές.

 

Από τις οστικές πρέπει να αναζητούνται στις αξονικές τομογραφίες κυψέλες αέρα στην  αερώδης κόγχη, κυψέλες αέρα στην αγκιστροειδή απόφυση, παράδοξη μέση ρινική κόγχη, που συμπιέζει την ηθμοειδή χώνη, υποπλασία της αγκιστροειδούς απόφυσης, υποπλασία του γναθιαίου άντρου, διόγκωση της  υποκογχικής αεροκυψέλης, που παρεμποδίζει την αποχέτευση του γναθιαίου άντρου, διόγκωση της υπερκογχίου ή της μετωπιαίας αεροκυψέλης, που αποφράσσει την αποχέτευση του μετωπιαίου κόλπου, διόγκωση της αεροκυψέλης του ρινικού χαρακώματος, που παρεμποδίζει την αποχέτευση του μετωπιαίου κόλπου, σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, οποιαδήποτε κρανιοπροσωπική ανωμαλία που επηρεάζει τις παραρρίνιες κοιλότητητες.

 

Από τις βλεννογονικές θα πρέπει να εντοπίζονται οι υπερπλασίες ή υπερτροφίες του ρινοκολπικού βλενογόνουικού

 

Ανατομικές ποικιλίες των δομών της μέσης ρινικής κόγχης μπορούν επιπρόσθετα να επβαρύνουν την ανατομική του κύτους της ρινός και τις συνθήκες λειτουργίας του στομιοστικού συμπλέγματος. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος θα πρέπει αυτές οι πικιλίες να θεωρούνται παράγοντες, που προδιαθέτουν σε ταχύτερες,  συχνότερες και  επίμονες χρόνιες φλεγμονές.

 

Επίσης η εξοικείωση με τις ρινοκολπικές ανατομικές ποικιλίες αποτελεί την προϋπόθεση της ασφαλούς χειρουργικής θεραπείας της ρινοκολπικής νόσου. Η αναγνώριση των ρινοκολπικών ανατομικών παραλλαγών ελαχιστοποιεί την πιθανότητα καταστροφής ζωτικών περιοχών όπως ο οφθαλμικός κόγχος ή η βάση του κρανίου.

Βιβλιογραφία

Buljcik-Cupić MM, Savović SN, Jovićević JS. Influence of anatomic variations of the structures of the middle nasal meatus on sinonasal diseases. Med Pregl. 2008 Mar-Apr;61(3-4):135-41.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///