ΨΗΦΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

alt
Ψηφίδης Ανέστης, Καθηγητής ΩΡΛ, ΑΠΘ
alt

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                               11

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                 13

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ                                                                      

Βασικές φυσικές μεταβλητές και μονάδες μέτρησης του ήχου                19

Απλή αρμονική ταλάντωση

Σύνθετη ταλάντωση (δόνηση)

Ήχος. Είδη ήχων. Απλός ήχος. Φθόγγος. Θόρυβος. Κρότος.

Ηχητικό κύμα                                                                                           21

Ακουστικό σήμα

Ιδιότητες και φαινόμενα της μετάδοσης του ήχου                                   23

Σφαιρικά. Εγκάρσια. Διαμήκη κύματα. Στάσιμα κύματα

Συμβολή κυμάτων. Ανάκλαση. Περίθλαση. Αντήχηση. Διάθλαση

Φαινόμενο Doppler. Ανάλυση και Σύνθεση Fourier. Φάσμα

Τροποποίηση εύρους και  συχνότητας 

Γραμμικές και μη γραμμικές ιδιότητες του ακουστικού συστήματος .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ                                                            

Εισαγωγή                                                                                                 29

Ορισμοί. Ήχος. Θόρυβος. Μουσικοί ήχοι.

Ψυχοακουστικές παράμετροι. Μετρήσεις                                                31

Ύψος του τόνου. Χροιά. Ακουστότητα 

Η ευαισθησία του οργάνου της ακοής                                                     34

Μετρικές μονάδες της ακουστότητας. Decibel, dB

Το ακουομετρικό μηδέν (0 dB HL) dB ΗL. dB SPL. dB SL                37

Phon. Sone. Mel. Οκτάβα.

Αντίληψη σύνθετων ήχων. Κριτική ζώνη συχνοτήτων                           41

Διάκριση συχνοτήτων

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Σύστημα αγωγής του ήχου.                                                                      

Έξω αυτί                                                                                                   43

Μέσο αυτί.                                                                                                44

Αισθητήριο σύστημα της ακοής

Κοχλίας                                                                                                    47

Όργανο του Corti

Έσω τριχωτά κύτταρα                                                                              48

Έξω τριχωτά κύτταρα                                                                              50

Βασικός υμένας

Νευρικό σύστημα της ακοής

Ελικοειδές γάγγλιο                                                                                   52

Ακουστικό νεύρο                                                                                     53

Φυγόκεντρη ακουστική οδός ή ελαιοκοχλιακό δεμάτιο                          54

Κεντρομόλος  ακουστική οδός.                                                               55

Ακουστικός φλοιός                                                                                  56

Η λειτουργία του συστήματος της ακοής                                                57

Μηχανισμός της ακοής

Το σύστημα αγωγής του ήχου

Λειτουργία της κεφαλής και του έξω αυτιού.                                          58

Λειτουργία του μέσου αυτιού.                                                                 61

Λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας                                                   65

Μηχανισμός προστασίας του κοχλία                                                       66

Αντανακλαστικό του μυός του αναβολέα                                                67

Το αισθητήριο σύστημα της ακοής

Η λειτουργία του κοχλία                                                                          69

Η λειτουργία των έσω τριχωτών κυττάρων. Ο ακουστικός αισθητήρας 

Η λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων. Ο κοχλιακός ενισχυτής.

Έξω τριχωτά κύτταρα και ωτοακουστικές εκπομπές

Η λειτουργία του ακουστικού νεύρου                                                      77

Η λειτουργία της φυγόκεντρης ακουστικής οδού                                    81

 Η λειτουργία της κεντρομόλου ακουστικής οδού                                   82

Η λειτουργία του ακουστικού φλοιού. Ακουστική αντίληψη                  84

Μηχανικά  και ηλεκτρικά φαινόμενα της ακουστικής λειτουργίας         88

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΑ                                                                93

ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝΟΔΟΤΕΣ                                                            94

Δοκιμασίες Weber και Rinne                                                                   95

 

ΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑ                                                                        98

Ουδική τονική ακουομετρία.

Τεχνική μέτρησης του ακουστικού ουδού στην αέρινη αγωγή

Τονικό ακουόγραμμα                                                                             103

Ερμηνεία του τονικού ακουογράμματος

Φυσιολογική ακοή

Τύποι βαρηκοΐας                                                                                    106

Ακουομετρική απεικόνιση της νευροαισθητηριακής βαρηκοΐας        

Βαθμός βαρηκοΐας                                                                                 107

Aυτόματη τονική ακουομετρία.

Ηχοκάλυψη                                                                                            108

Κανόνες ηχοκάλυψης                                                                            109

Τεχνική της ηχοκάλυψης                                                                       111

Εξέταση της αέρινης αγωγής με ηχοκάλυψη

Εξέταση της οστέινης αγωγής με ηχοκάλυψη

Δίλημμα ηχοκάλυψης

Σφάλματα στη τονική ακουομετρία                                                       113

 

ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑ

Βασική ομιλητική ακουομετρία                                                             115

Μέτρηση του ουδού αντίληψης της ομιλίας

Μέτρηση της ικανότητας διάκρισης της ομιλίας

Oμιλητικό Ακουόγραμμα

Διαγνωστική παιδιατρική ακουολογία…                                               123

Υποκειμενικές ή ψυχοφυσικές μέθοδοι

Ανιχνευτική ακουομετρία                                                                      124

Ακουομετρία παρατήρησης της συμπεριφοράς                                     125

Δοκιμασία απόσπασης της προσοχής

Ακουομετρία με οπτική ενίσχυση

Παιγνιοακουομετρία                                                                              131

Ομιλητική ακουομετρία σε παιδιά                                                         137

Εξέταση συνεργασίας

Εξέταση διάκρισης της ομιλίας με παιγνίδι, με εικόνες

Σύγχρονες μέθοδοι ομιλητικής ακουομετρίας

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

 

ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ                             

Τυμπανομετρία                                                                                       135

Tυμπανομετρία μιας συχνότητας

Μέτρηση της στατικής ενδοτικότητας

Τυμπανόγραμμα. Τύποι                                                                          139                                                                        

Τυμπανομετρία πολλαπλών συχνοτήτων

Εξέταση περιλεμφικού συριγγίου

Εξέταση της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας

Η  μέτρηση των ακουστικών αντανακλαστικών                                    143

Τεχνικές μέτρησης των ακουστικών αντανακλαστικών                        147

Είδη ακουστικών αντανακλαστικών. Ερμηνεία                                     148

Ομόπλευρο ακουστικό αντανακλαστικό   

Ετερόπλευρο ακουστικό αντανακλαστικό

Τύποι των ακουστικών αντανακλαστικών                                             150

Εξίσωση του ακουστικού αντανακλαστικού                                        

Κόπωση του ακουστικού αντανακλαστικού                                          

Τοποδιαγνωστικό τεστ περιφερικής παράλυσης του VII νεύρου  

Ρύθμιση ακουστικού βαρηκοΐας-κοχλιακού εμφυτεύματος

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Το ανατομο-φυσιολογικό υπόστρωμα                                                   157

Η Θεωρία των ακουστικών προκλητών δυναμικών                              159

Aκουστικά προκλητά δυναμικά. Ονοματολογία.                                 

Xαρακτηριστικά κυματομορφής                                                            161

Πρώιμα ( Early Latency Responses)

Δυναμικά του κοχλία και του ακουστικού νεύρου 

Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους  (ABR)  

Μεσαία προκλητά δυναμικά (AMLR)

Όψιμα προκλητά δυναμικά (ALR)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΧΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η τεχνική ΕcochG. Το εξεταστικό πρωτόκολλο                                    163

Ουδικές μετρήσεις ΕcochG και ABR

Κλινικές εφαρμογές της ηλεκτροκοχλιογραφίας                                   165

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Κυματομορφή ABR και οι γεννήτριες περιοχές                                    171

Η συσκευή ABR                                                                                     

Μορφολογία και παράμετροι της κυματομορφής ΑBR                        174

Απόλυτος λανθάνων χρόνος  

Διακυματικός λανθάνων χρόνος 

Ύψος ή πλάτος ή εύρος του κύματος 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρήσεις ABR                                  176

Μη παθολογικοί παράγοντες του ασθενούς

Παράγοντες του ερεθίσματος

Παράγοντες λήψης και καταγραφής 

Ανάλυση και ερμηνεία της κυματομορφής ABR                                  183                                  

ABR οστέινης αγωγής

Η κλινική εφαρμογή των ακουστικών προκλητών δυναμικών              186     

Εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας μικρών παιδιών                         188

Ουδικό ABR    

Aνιχνευτική εξέταση ABR (Screening ABR)                                        193

Προγράμματα ανιχνευτικής εξέτασης της ακοής σε νεογνά                

Διάγνωση της περιφερικής βαρηκοΐας.  Διαγνωστικό ABR                  196

Οι μετρήσεις ABR στη διάγνωση της νευροαισθητηριακής βλάβης     198

Η μορφολογία της κυματομορφής ABR

Η κυματομορφή ABR στους όγκους του ακουστικού νεύρου               203

Η εξέταση ABR στη διαφορική ακουολογική διάγνωση

Παθολογικοί τύποι ABR                                                                        209                                                          

Stacked ABR

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ (ASSR)

Αρχές της μέτρησης ASSR                                                                    213

Ανάλυση της απόκρισης ASSR

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ASSR και ABR

Πλεονεκτήματα  της μεθόδου ASSR                                         

 

ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (ΟΑΕ)

Αυτόματες ωτοακουστικές εκπομπές (SOAE

Παροδικές προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές (ΤΕΟΑΕ)                     217

Ωτακουστικές εκπομπές ακουστικής παραμόρφωσης (DPOAE)          219

Συσκευή μέτρησης των DPOAE

Μετρήσεις και ανάλυση των DPOAE                                                   225

Παράγοντες που επηρεάζουν τις μετρήσεις των ΟΑΕ                          227

Ωτοακουστικές εκπομπές και φυσιολογική ακοή

Ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) και τονικό ακουόγραμμα

DPOAE και ακουστικός ουδός     

Κλινικές εφαρμογές της μεθόδου των ωτοακουστικών εκπομπών       237

Ανιχνευτική εξέταση της ακοής νεογνών

Διαγνωστική εξέταση της κοχλιακής λειτουργίας σε παιδιά                 239

Διαφορική διάγνωση της νευροαισθητηριακής βαρηκοϊας                   240     

Διάγνωση και παρακολούθηση της θορυβογενούς βαρηκοΐας         

Διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου Meniere                              241

Διαγνωστική εκτίμηση των εμβοών

SOAE και εμβοές

Προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές και εμβοές                                 242

DPOAE σε ασθενείς με εμβοές. Κλινικές περιπτώσεις                       244

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         

Ψυχοακουστικές δοκιμασίες της κεντρικής ακουστικής λειτουργίας   247

Διχωτικές δοκιμασίες 

Μονοωτικές δοκιμασίες με υποβαθμισμένο ομιλητικό ερέθισμα

Δοκιμασίες διωτικής αλληλοαντίδρασης, πλαγίωσης και εντόπισης 

Ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες της κεντρικής ακουστικής λειτουργίας

Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους

Μεσαία ακουστικά προκλητά δυναμικά

Βραδέα ακουστικά προκλητά δυναμικά.Eνδογενής απόκριση P300

Απόκριση ΜΝΜ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ                               253

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ                                                                      254

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                     279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///