Τραυματισμός της χορδής του τυμπάνου: Χειρουργικά ευρήματα και μετεγχειρητικά συμπτώματα

alt

Χρυσάφης Παρασκευάς, Ιατρός ΩΡΛ, Δράμα

Σε μια προοπτική μελέτη του Michael et al (2007) που διήρκεσε πάνω από 2 έτη επί 140 επεμβάσεων του μέσου ωτός αναλύθηκαν οι διαταραχές της γεύσης. Οι επεμβάσεις υποδιαιρέθηκαν σε μυρινγκοπλαστική/τυ-μπανοπλαστική (56 περιπτώσεις), μαστοειδεκτομή (64 περιπτώσεις)  και τυμπανοτομία (20 περιπτώσεις).

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί εάν τα χειρουργικά ευρήματα του τραυματισμού του νεύρου της χορδής του τυμπάνου σχετίζονται με τα μετεγχειρητικά συμπτώματα. Βρέθηκε ότι εικοσιένα  ασθενείς (15%)  ανέφεραν διαταραχή της γεύσης. Αλλαγμένη γεύση ήταν η συχνότερη  (n = 15, 71%), απώλεια της γεύσης ανέφεραν το 29% (n = 6). Τα συμπτώματα παρατηρήθηκαν το πλείστον στην ομάδα της τυμπανοτομίας (45%).

Η διάταση της χορδής του τυμπάνου είχε σχέση με περισσότερα συμπτώματα από την εκτομή του νεύρου. Αποκατάσταση επήλθε πλήρως στο 76% (n = 16) των συμπτωματικών περιπτώσεων μετά παρέλευση 12 μηνών. Γιαυτό το λόγο οι ασθενείς που υφίστανται επέμβαση στο μέσον ους θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως  για την πιθανότητα βλάβης της χορδής του τυμπάνου και των συμπτωμάτων που μπορεί να προκληθούν ανεξαρτήτως του τύπου της βλάβης του νεύρου. 

Η μελέτη αυτή τονίζει την υψηλή συχνότητα των μετεγχειρητικών αλλαγών στη γεύση μετά από επέμβαση στο μέσον ους, ιδιαίτερα σε αυτιά  που δεν πάσχουν και ότι η εκτομή της χορδής του τυμπάνου προκαλεί λιγότερα συμπτώματα από τη διάταση του νεύρου.

Βιβλιογραφία

Michael P,   Raut  V. Chorda tympani injury: Operative findings and postoperative symptoms.  Otolaryngology - Head and Neck Surgery Volume 136, Issue 6, June 2007, Pages 978-981.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///