Τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και η μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από αδενοτομή αμυγδαλε

alt

Μαρκάκη

Αικατερίνη,

Ιατρός, ΩΡΛ,

Ηράκλειο, Κρήτης

Τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και η μετεγχειρητική αιμορραγία μετά από αδενοτομή- αμυγδαλεκτομή σε παιδιατρικούς ασθενείς

H Jeyakumar et al (2008) με αναδρομική μελέτη τους εκτίμησαν τα αποτελέσματα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων επί της μετεγχειρητικής αιμορραγίας σε παιδιά με αμυγδαλοαδενοτομή που βασίστικε σε δύο διαφορετικές  μονάδες τριτοβάθμιας υγείας.

Στη μελέτη περιέλαβαν παιδιά ηλκίας μέχρι 16 ετών που υπέστησαν επιλεκτική αμυγδαλοαδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή. Οι επεμβάσεις έγιναν βάσει των ενδείξεων που υπήρχαν και χρησιμοποιήθηκαν όλες οι χειρουργικές τεχνικές. Αποκλείστηκαν από τη μελέτη παιδιά με αιμορραγική διάθεση και παιδιά στα οποία υπήρχαν αντενδείξεις χορήγησης μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Από τα 1160 παιδιά που τηρούσαν τα κρθτήρια για να επιλεγούν τα 673 υπέσατησαν αμυγδαλοαδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή και στα οποία δεν χορηγήθηκε προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά  ιμπουπ[ροφαίνη. Σε 487 ασθενείς που υπέστησαν αμυγδαλοαδενοτομή ή αμυγδαλεκτομή ρουτίνας χορηγήθηκε μετεγχειρητικά ιβουπροφαίνη.

Σημειώθηκε μετεγχειρητική αιμορραγία σε ποσοστό 0.7% σε ασθενείς που δεν τους επιτράπηκε η λήψη ιμπουπροφαίνης περιεγχειρητικά. Στην ομάδα των ασθενών που τους επιτράπηκε η λήψη ιμπουπροφαίνης περιεγχειρητικά εμφανίστηκε αιμορραγία σε ποσοστό 1.0% .

Βάσει αυτού του ευρήματος δεν αντενδείκνυται η μετεγχειρητική χορήγηση ιμπουπροφαίνης επί αδενοαμυγδαλεκτομής ή αδενοτομής, εφ’ όσον υπάρχει ένδειξη καταστολής του μετεγχειρητικού πόνου. 

Βιβλιογραφία

Anita Jeyakumar, MD; Todd M. Brickman, MD; Mary E. Williamson, MD; Keiko Hirose, MD; Paul Krakovitz, MD; Kenneth Whittemore, MD; Christopher Discolo, MD. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and Postoperative Bleeding Following Adenotonsillectomy in Pediatric Patients Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;134(1):24-27.

Το παρόν άρθρο προστατεύεται από το Νόμο 2121/1993 και 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία. Η ολική ή μερική αντιγραφή του παρόντος επιστημονικού άρθρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δρ Δημητρίου Ν. Γκέλη θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και διώκεται βάσει της νομοθεσίας.


Flag Counter

///